Ungdomsskolens værdisæt.  17-03-09

 • Vi er der for de unge!

 • Vi er troværdige? Vi gør, hvad vi siger!

 • Vi er fleksible i tanke og handling!

Værdier i ungdomsskolen er underlagt gældende politikker, regulativer, planer mv. på fagområdet, værdier og politikker for Faaborg-Midtfyn samt de overordnede ledelses- og medarbejderværdier.

Børne- og ungepolitikken

Skolepolitikken

Målsætningen for specialundervisningen.

Styrelsesvedtægten for skoleområdet

Målsætning for ungdomsuddannelser

Målsætning for almenundervisning

Målsætning for ungdomsskolen

De enkelte ungdomsskoleområder kan for eget område udvide værdierne så længe disse er i tråd med gældende politikker og overordnede værdier.

Menneskesyn

Ethvert ungt menneske er unikt og rummer både som individ og socialt væsen et uendeligt potentiale. Vi hjælper den enkelte til at finde og udnytte sit potentiale, til at tilpasse sig vort samfund og tilpasse sig til .

Derfor:

Hjælper vi den unge med at finde sit potentiale gennem:

 • Alsidige undervisningstilbud

 • Alsidige og rummelige fritids- og aktivitetstilbud

 • Rådgivning og vejledning

 • Troværdige rollemodeller i medarbejderstaben

Skolen

De unge skal opleve skolen som en bevægelig og dynamisk organisation, der matcher deres behov, for selv at være i konstant udvikling og bevægelse.

Alle unge er ligeværdige og mødes som sådan. Det er indsatsen i forhold til den enkelte, der kan være forskellig.

Derfor:

 • har de unge indflydelse på skolens udvikling og tilbud

 • kan unge oprette egne hold

 • møder de unge medarbejderne, der er bevidste om, hvad der rører sig i vores ungdomsgruppe samt kender de unges behov.

 • matcher vor tilbud, den fremtid de unge går i møde

Demokrati

De unge skal involveres i ungdomsskoleprocesser og opleve medejerskab gennem ansvar og indflydelse.

Derfor:

 • sidder der 2 unge i ungdomsskolebestyrelsen

 • har vi klubråd i alle klubberne

 • har vi et fælles elevråd

 • vælger alle områder repræsentanter til ungdomsskolens elevråd

 • lærer vi de unge om demokrati som styre- og livsform

 • lægger vi demokratiske processer ind i vore aktiviteter

Etik og moral

De unge skal opleve, at etiske og moralske dilemmaer gøres til genstand for drøftelse og afklaring.

Derfor:

 • er vi altid klar til at drøfte etiske og moralske spørgsmål.

 • henviser vi de unge til den eller de medarbejdere, der er bedst til at tage drøftelsen.

Ungdomsskoleholdninger

De unge oplever, at Ungdomsskolen har en holdning til udvalgte livs-spørgsmål.

Vi ønsker et godt liv for alle unge, derfor tager alle Ungdomsskolens medarbejdere ansvar for, at gribe ind hvis unge:

 • Mistrives

 • Misbruger stoffer og alkohol

 • Er kriminelle

Ungdomsskolen ønsker at påvirke de unge positivt, udvikle fællesskab, give sociale kompetencer, fremme medansvar og medleven samt vise at verden er stor, sjov og fyldt med muligheder.

Dannelse

Identitetsdannelse er en vigtig proces i ethvert ungt menneskes liv. Identiteten udvikles i det miljø, vi omgiver de unge med. Desuden præger de nationale og internationale dimensioner en stor rolle for den måde de unge orienterer sig på. I Ungdomsskolen er det fællesskabet, det sociale samvær, forbillederne, og evnen til -og mulighederne for at tackle de situationer og opgaver, de unge stilles overfor.

Derfor oplever de unge at, skolen:

 • skaber et positivt læringsrum og trygt fællesskab, hvor de unge får de bedste forudsætninger for at udvikle sig til velfungerende mennesker.
 • møder de unge med medarbejdere, der vil dem, der tør involvere sig, der forstår livsstilen
 • har medarbejdere, der er bevidste om deres rollemodelfunktion.
 • Inddrager såvel det lokale-, nationale- og internationale aspekt i undervisning og aktiviteter.

Læring

De unge har mange talenter og mange måder at lære på. Undervisningen og aktiviteterne tilrettelægges således, at den enkelte oplever succes og motiveres til at udvikle styrkesider og dygtiggøre også de svage sider.

Derfor:

 • Møder vi unge med en anerkendende holdning.
 • Underviser vi ud fra teorien om mange intelligenser.
 • Laver individuelle skemaer og tager hensyn til den enkeltes evner, interesser og uddannelsesplaner og behov for vejledning.
 • Giver de unge mulighed for, at afprøve projekter i autentiske sammenhænge.
 • Bruger mange forskellige undervisningsmetoder

Motto

Fortæl mig det – og jeg glemmer

Vis mig det - og jeg husker

Involver mig – og jeg forstår

Tro på mig – og jeg handler

Ros mig – og jeg lykkes


Forventninger til de unge, som benytter ungdomsskolen.

Ungdomsskolens medarbejdere forventer:

 • At de unge deltager i de tilbud, de har meldt sig til.

 • At de unge møder med et åbent sind.

 • At de unge udviser tolerance og respekt overfor hinanden og medarbejderne.