Referat d. 15.12.08

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Mødedato:      Mandag d. 15. december 2008.

Tidspunkt:       Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning

Mødenr.:         10

Sted:                Ungdomshuset, Grønnegade 40, Faaborg

Deltagere:       Ungdomsskolebestyrelsen

Fraværende:   Vagn Brogaard

Afbud:             Ingrid KaaghTil mødet er indbudt:

Mia H. Pedersen

John LademannMed venlig hilsen

for Bo Petersen

Susanne SommerPunkt 68.

Siden sidst. Orientering.

Formanden:

1.    Prioritering af punkter Bangsbo og SSP lægger ud først.

2.    Siden sidst udsættes.

3.    Skolepolitik udsat/Lone

4.    Andet: Intet.


Ungdomsskoleinspektør:

1.    Guldhøj

       Der var ikke politisk vilje på nuværende tidspunkt til at benytte Guldhøj.

       Lone syntes, at forslaget var mangelfuldt, der var ikke plads og penge nok.

       Punktet er med d. 12.02.09   på temadrøftelse.

2.    Det kommende års aftale

        Indsættes som selvstæn­digt punkt.

3.    Sygefravær udsættes til næste møde

4.    Trivselsundersøgelse

5.    2-sprogsafdelingen er oppe på 14 elever afdelingen har fået Kr. 15.000 til materialer.

       Der ønskes retningslinier for klassens mål fra FagU.

6.    Evaluering novembermøde

       God aften. Problem med fremmøde for meget løst ansatte. Der blev ikke meldt afbud efter tidligere akcept. Karl & Susanne arbejder på ny model for løst klubpersonale.

Tak for indsatsen alle.

7.    Andet

       Indvendigt vedligeholdelse. Hvor går vi hen nu? Der skal udfærdiges forespørgsel til direktionen.

       Forretningsfører:

1.    Budgetopfølgning 2008.

       Bilag fra Mia udleveret. Det er alt i alt godt. Konteringen vil blive mere præcis i kommende regnskabsår. Forbrugsprocent er ok.

2.    Budgetforslag til  budget 2009 ikke bevilget. Bilag fra Mia udleveret.

3.    Budget 2009

       Mia orienterede.

       Tvivl om at forbrugsmaterialer nogen sinde er bevilliget. Dette undersøges.


Andre:

1.    Bangsbo har venteliste til 2016

       Værestedet rummer heller ikke hele målgruppen. Der har været afslag på bevillingsansøgning.

       Torben Mikkelsen orienterer om situationen.

       Torben Mikkelsen orienterede om, at der pt. Er en lang venteliste på Bangsbo – ca. 30. Der er plads nok, men ikke personale nok. Der er pt. 20,5 barn pr. ansat. Der mangler 2 pædagoger for at kunne tage de sidste ind.

       Problemet gælder også i den øvrige del i kommunen, hvor der mange steder ikke er tilbud om juniorklub.

       Forslag om at Torben sammensæter en skrivelse, som vi tager på som punkt på næste bestyrelsesmøde.

       Vi satser på at lægge problemstillingen ind i kvalitetsreformen.

       Først tilmeldt først ind på Bangsbo. Prisen er 690 kr. pr md. De svage familier har ikke råd.

2.    Tilmeldinger netop nu v. Poul

        Punktet udsættes

3.    Statistikresultater fra sidste sæson v. Poul

        Punktet udsættes til næste gang.

4.    Visuel gennemgang af skoleintra v. Poul

5.    Opfølgning på Ungdomsskolens undervisningscenter v. John

       John arbejder videre med projektet. Principperne er forelagt hele vejen op. Og godkendt.

      Grupppen skal bestå af 5 ansatte.

      Driftøkonomien er til beregning mellem John og FagU. John bidrager med næste afsnit i historien på efterfølgende møder.

6.    Orientering fra hoved-udvalg v. Carsten Olsen.

       Carsten orienterede ang. strukturmøde. Carsten er genvalgt til hovedudvalget.

Trivselsundersøgelsen udformes anderledes næste gang. Den er svær at tolke.

7.    Orientering fra MED-udvalg v. Ole Westergaard.

8.    Intet ny. Der har ikke været afholdt møde.

Punkt 69.

Samling af Ungdomsskolen på tværs samt forventninger til medarbejdere.

John orienterer om ledelsesteamets tanker. Der ønskes en diskurs af tiltagene.

Beslutning: Det er ok at arbejde videre med.

Punkt 70.

10. klasse og skoledistrikter v. Ole Westergaard

Da Bo har været rundt og promovere vores 10 kl. i Ryslinge, bør vi have debatten op.

10 klasse bør have hele kommunen som område, da vi også har de 2 sprogede

Beslutning:

Punktet udsættes


Punkt 71.

Hvordan ser Ungdommen ud fra en SSP-vinkel.

SSP-orienterer om arbejdet med udsatte unge i Faaborg-Midtfyn.

Der ønskes en drøftelse af, om vi bruger ressourcerne rigtigt.

Beslutning:

SSP-Syd kan godt mærke, at der er mange unge, der har det skidt. Vi ser disse unge i Ungdomshuset, de samles også udenfor vores vinduer.

Der kommer børn fra opholdsstederne og børnehusene.

Der er meget hærværk, tyverier, misbrug, ildspåsættelser. Disse unge er der mange underretninger på, men der er ikke handlet på disse unge, som fylder meget og tager tiden fra det forebyggende arbejde.

I område midt er der samlet mange fagpersoner, der har startet et tværfagligt samarbejde ( politiet, SSP, klubben, UUS, Skoleleder, sagsbehandler ), Sagsbehandler er taget fra samarbejdet af BUR. Der er mange stofproblematikker. Der skal nu laves 20 underretninger, før der kan handles. Der handles ikke uden forældreunderskrift. At dette forhaler processerne. Kan det passe, at man skal have en underskrift – kan man ikke nøjes med en orientering.

John har sendt 19 underretninger, men er ikke klar over, om der er handlet på disse.

Så konklussionen er :

●       Områderne er meget forskellige mht. tyngden af problemstillinger.

●       Vi bruger ressourcerne rigtigt, også der, hvor vi går ud over det forebyggende.

●       Vi har prioriteret samarbejdet med skolerne højest og nedprioriteret at gå i de tomme gader om aftenen. Vi er der, hvor problemerne er.

●       Samarbejdet er godt næsten alle steder.

●       Vi er stolte af, at SSP har fået så meget ros.


Punkt 72

Det kommende års aftale

Susanne fremlagde aftalen for bestyrelsen. Diverse initiativer drøftedes. Bestyrelse godkender aftalens indhold.

Punkt 73.

Kommende møder / punkter.

19.01, 16.03, 04.05, 15.06 2008

  • Regnskab 2008
  • Bangsbo juniorklubproblematik.

Punkt 74.

  • Godkendelse af mødereferat

Med venlig hilsen


Bo Petersen                                             Susanne Sommer

Formand                                                   Sekretær