Referat d. 14.06.07

Til mødet var indbudt:

Poul A. Larsen, John Lademann, Karl Top, Mia H. Pedersen


Punkt 1.

Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

Deltagerne præsenterede sig selv.

Punkt 2.

Konstituering af Ungdomsskolebestyrelsen

Bo Petersen blev valgt til formand

Carsten Olsen blev valgt til næstformand.

Samt vedtagelse af forretningsorden

Forslag til forretningsorden tilrettet. Den tilrettede forretningsorden sættes til beslutning på næste møde.

Punkt 3.

Den nye formand har ordet.

Bo Petersen takkede for valget og ridsede op, at visionerne for Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole er at være entreprenør og videnscenter på ungeområdet, hvilket er med til at underbygge de politiske visioner om at være en børne- / ungevenlig kommune.

Punkt 4.

Orientering om Ungdomsskolens aktiviteter 01.01.07 – dd.

Strukturplan og intentioner, SS

Aftale, SS

Udviklingsstrategi, SS

SSP, KT

Klubber, KT

Juniorklubber, SS

Heltidsundervisning, JL

10. kl., SS

2. sprogcenter, SS

Almen Undervisning, PL

Internationale tiltag, JL

Økonomi, MP

Orientering om hele Ungdomsskolens aktivitet blev givet. Særlig fremhævet blev Værestedets situation, manglende juniorklubber, opbygning af nye ungdomsklubber. Desuden hæftede bestyrelsen sig ved den store indsats, der allerede er blevet gjort på SSP-området.

Der var meget ros til udviklingsstrategien. Da høringssvaret skal være udfærdiget inden d. 10.08.07, indsendes bestyrelsesmedlemmernes kommentarer til Susanne senest d. 30.07.07. Susanne Sammenskriver høringssvaret.

Punkt 5.

Orientering om det kommende skoleår.

Almen undervisningens tilbud 07-08, PL

PR, JL, KT

Klubber, KT

Trivselsundersøgelse, APV, MED-udvalg, SS

Økonomi, MP

Andet, SS

Punktet blev udsat til næste møde. Det blev dog vedtaget, at ledelsesteamet kan sende ønsker til kommende års budget uden at konsultere bestyrelsen.

Punkt 6.

Fastlæggelse af kommende møder

Torsdag d. 20.09.07 kl. 18.00 – 21.00

Torsdag d. 25.10.07 kl. 18.00 – 21.00

Mandag d. 03.12.07 kl. 18.00 – 21.00

Punkter til kommende møder

Værestedets situation.

Juniorklubber.

Forretningsorden.

Budget.

Udviklingsplan.

Ungedemokrati.

Punkt 7.

EVT.

Intet.

Formanden runder af.

Formanden var meget tilfreds med udviklingen i den ny Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole og så frem til samarbejdet med en engageret bestyrelse og ditto medarbejderstab.

Med venlig hilsen

Bo Petersen Susanne Sommer

Formand Sekretær