Baderegler gældende for Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole.

Institutionslederen/skolelederen er ansvarlig for, at der på udflugten er det fornødne pædagogiske personale til at holde opsyn med børnene. Der skal tages hensyn til antal, alder og modenhed, turens>beskaffenhed, stedets vand, strøm- og vejrforhold, ligesom institutionspersonalet skal være>opmærksomt på børnenes almene psykiske og fysiske tilstand.

Det er ligeledes institutionslederen/skolelederens ansvar, at der blandt personalet er personer, der har de fornødne kvalifikationer mht. livredning/genoplivning, dvs. skal have gennemgået livredderkursus.

Leder for afdeling skal indhente skriftlig tilladelse hos barnets/den unges forældre til badning. Tilladelsen kan maksimalt gælde for ét år ad gangen.


Udflugter til stranden

 • Der skal altid være mindst 1 medarbejder, tilstede ved badningen, som kan foretage livredning og foretage genoplivning
 • Der skal være mindst 2 medarbejdere tilstede ved badningen, som kan svømme. Den ene skal markere ydergrænsen for badningen, den anden skal holde øje med badningen fra stranden.
 • Der skal foreligge skriftlig tilladelse fra børnenes forældre på, at de må deltage i badningen
 • Udflugten skal forberedes med børnene hjemmefra
 • Der må ikke benyttes oppusteligt badelegetøj
 • Der skal være en gennemtænkt ”beredskabsplan” inden besøget på stranden, således at man er forberedt, hvis der skulle ske noget uforudset.
 • Der medbringes mobiltelefon og noteres adresse på badestedet mhp. alarmering.

Der laves klare aftaler om

 • indenfor hvilket område, der må bades
 • at man kun må ”gå ud til navlen”
 • at holde øje med hinanden 2 og 2 – badekammerater udpeges
 • at det ikke er tilladt at dykke hinanden under vand
 • at det ikke er tilladt at råbe om hjælp for sjov
 • at ingen børn må gå i vandet, før en voksen har givet lov. Det betyder, at børn heller ikke må soppe, uden der er voksne til stede
 • hvilke konsekvenser der er i forhold til brud på disse aftaler
 • at maksimalt 5 - 10 børn må deltage i badningen ad gangen

De voksne har ansvaret for

at undersøge bund- og strømforhold forud for badning

at undersøge, om det er muligt at benytte livredderovervågede strande

at medbringe mobiltelefon, og kende strandens nøjagtige adresse

at en af de voksne står i vandet og angiver den yderste badegrænse for børnene

at en voksne bliver på land

at der bades i hold på 5 - 10 børn ad gangen - jo yngre børnene er, jo mindre hold

at tælle børnene ofte – især før og efter badningen

at badningen ikke finder sted, når børnene har været udsat for fysiske eller psykiske belastninger umiddelbart inden badningen

at badningen ikke finder sted, når børnene er stærkt ophedede af solbad

Udflugter til svømmehal, friluftsbad, badeland, sommerparker med vandanlæg, hvor der er livreddere til stede

 • Der bades med højst 15 børn pr. medarbejder – jo yngre børnene er, jo færre børn pr. medarbejder. Børn med specielle behov bør have særligt opsyn.
 • Det er lærere og pædagoger, der har tilsynet med børnene under hele opholdet – også under
 • omklædning.
 • Der skal altid være mindst 2 medarbejdere tilstede ved badningen, som kan svømme, og den ene skal kunne foretage livredning genoplivning.
 • Lærere og pædagoger skal sørge for, at svømmehallens/stedets regler overholdes, blandt andet at børnene vaskes inden adgang til bassinet.
 • Ingen børn må få adgang til badefaciliteterne, medmindre en medfølgende medarbejder er tilstede.
 • Ved badning i havnebassiner er det kun tilladt at bade med børn, hvor de kan bunde, dvs. at man kun må benytte de bassiner med fast bund på henholdsvis 0,3 meter og 1,1 meter.

Svømmebassiner i institutioner/skoler uden offentlig livredder

 • Der bades med højst 15 børn pr. medarbejder – jo yngre børnene er, jo færre børn pr. medarbejder. Børn med specielle behov bør have særligt opsyn.
 • For at undervise i skolesvømning skal man have bestået en svømmelæreruddannelse og en bassinprøve.
 • Skolerne skal medsende en mandlig og kvindelig svømmelærer.
 • Det er pædagoger/ svømmelærere, der har tilsynet med børnene under hele opholdet – også under omklædning og afsæbning.
 • Der skal altid være mindst 2 medarbejdere tilstede ved badningen, som kan svømme, foretage livredning og genoplivning.
 • Pædagoger og lærere skal sørge for, at svømmehallens regler overholdes, blandt andet at børnene vaskes inden adgang til bassinet.
 • Der må ikke springes på hovedet fra kant på vanddybder under 2 meter.
 • Ingen børn må få adgang til svømmehallen, medmindre en voksen er til stede.
 • Der skal benyttes almindeligt badetøj, og der må ikke bades med T-shirts og tørklæder. Hvis barnet af religiøse grunde ikke kan bade i almindelig badedragt, kan barnet bade i en dragt med lange ærmer og ben samt en badehætte til at dække håret.
 • Alle børn, lærere og pædagoger i svømmehallen skal være omklædt.

Midlertidige soppebassiner

 • Benyttes ikke. Brug sprinkleranlæg.

Det er lederens ansvar, at ovennævnte baderegler/vejledning er bekendtgjort overfor samtlige medarbejdere, som bader med børn.

Almindelig sund fornuft og omtanke er grundlaget for al badning

Poul A Larsen

Regelsæt for sejlads i Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole

 1. Der <u>skal</u> forudgående indhentes skriftlig tilladelse fra forældre eller værge til den aktuelle aktivitet. Dette er gældende for alle elever under 18 år og om nødvendigt for undervisningen hele sæsonen/skoleåret.
 2. Skolen bør sikre, at eleven har en ulykkesforsikring.
 3. Alle aktiviteter finder sted i sommerhalvåret, hvilket er fra maj til oktober og kun med vandtemperatur på min. 10 grader.
 4. Oplysninger om sejladsen og antallet af personer om bord er altid meddelt personer i land.
 5. Der benyttes altid typegodkendte svømme- og redningsveste, mærket med det såkaldte Rat mærke eller CE-mærke. Redningsveste bæres altid under sejlads.
 6. Under sejlads er der altid uddannede instruktører tilstede.
 7. Faaborg-Midtfyn Ungdomsskole er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF), hvor vores instruktører er uddannet i forhold til gældende regler og bestemmelser.
 8. Alle ansatte har førstehjælpskursus, og der medbringes vandtæt mobiltelefon, samt påkrævet nødhjælpsudstyr på alle ture.
 9. Der gennemføres kun havkajakaktiviteter med nybegyndere i meget beskyttet farvand i roligt vejr med fladt vand.
 10. Søfartsstyrelsens retningslinier for sejlads med elever følges.
 11. Tur efter evne princippet gælder altid. Dette omfatter:
 • Naturens krav: årstid, geografi, naturtype, vind, vejrforhold, vandtemperatur, bølger, strøm mm.
 • Person/gruppens forudsætninger: alder, køn, færdigheder, erfaring, kondition, mental tilstand mm.
 • Tekniske forudsætninger: fartøj, beklædning og udstyr
 • Turlederens forudsætninger: erfaring, kondition, mental tilstand, færdigheder og erfaringer).

I forhold til antallet af elever tilknyttes det nødvendige antal instruktører med påkrævet uddannelsesniveau og erfaring. Her efterfølges retningslinierne fra DKF.


      12. Ansatte instruktører holder løbende certifikater opdateret.

      13. Følgende hjemmesider beskriver ovenstående udførligt og forudsættes bekendt af Ungdomsskolens instruktører.


www.havkajaksamraadet.dk

www.kano-kajak.dk

www.soesport.dk

www.sofartsstyrelsen.dk