Referat d. 25.10.07

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Mødedato:       Torsdag d. 25 oktober  2007.

Tidspunkt:        Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning

Mødenr.:          3

Sted:                 Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.

Deltagere:       Ungdomsskolebestyrelsen

Fraværende:   Ingrid Kaagh

Afbud:              Carsten Olsen


Til mødet er indbudt:

Poul A. Larsen

Krista Petersen


Med venlig hilsen Susanne Sommer


Punkt 17.

Siden sidst. Orientering.

Formanden:

1.    Velkommen til de to elevrepræsentanter Masha og Frederik.

Formanden bød velkommen til de to elevrep. Og alle præsenterede sig.

2.    Midler til Klubber

Budgetforliget afsatte 1,2 mill. Til klub i Årslev med start januar 2008 og 7,5 mill. til ungdomsmiljø i Ringe 01.08.08. Der er også afsat penge til drift.

3.    10. klasses beslutning udsættes og drøftes sammen med den øvrige skolestruktur, som afsluttes i foråret 2008.

Vi ønsker at se 10. kl. som starten på en ungdomsuddannelse. Berthel Haarder skal forespørges om vi kan komme på lige niveau med 10. kl. ved tekniske skoler, VUC og 10. kl. ved håndarbejdsskoler. Tonni vil gerne sende det brev. Susanne og Tonni snakker sammen.

Man var i udvalget om at FMK er et 10. kl. skoledistrikt.

Bo sender brev til Berthel Haarder.

4.    Midler til Station Next bliver også tilført ungdomsskolen placeret på Gymnasiet i Faaborg. Vi forventer os meget af projektet, som nu kun er 3 steder i DK.

5.    Midler til Bangsbo til ombygning og renovering. 646.000 kr.

6.    Evt.


Ungdomsskoleinspektøren:

1.    Ungdomshus i Ringe

Forslag om Centerhuset og VUC´s lokaler i Ringe. Undersøg Kompan.

2.    Novemberstormøde indbydelse uddeles. 121 invitationer uddelt  til de medarbejdere, der har flere timer i US. Der bør sørges for transport.

3.    SSP+

Jakob holm har indkaldt en arbejdsgruppe, der laver et projek på Gl. Ryslinge området.

4.    Forbrugs % netop nu er 73,80 for at imødekomme Borgmesterens og Kommunaldirektørens skrivelse.

Lone Darlem er imod at spare og overføre midler.

5.    Unge handicappede i Ungdomsskolen. Den ligger nu hos Lars Dall-Hansen.

6.    Klubben i Gislev midlertidigt lukket. Karsten truet på livet. Vi tager kampen op mod bander. Politiet, Bur, SSP er sat i gang.

Vagn opfordrer lokalbefolkningen til fakkeltog mod bandeaktivitet i Gislev.

Husk at anmelde sagen som arbejdsskade.

Det er stof til eftertanke omkring ansættelser i klub.

Carsten har bestyrelsens fulde opbakning.


Andre:

1.    MED-udvalg, Der er meget netop nu. Alle nye politikker skal godkendes. Desuden har vi APV, MUS, Trivsel.

Vær opmærksom på faktor for tildeling af ressourcer i forhold til potentielle ungdomsskoleelever.

2.    Tilmeldinger netop nu ved Poul A. Larsen er på 971 fremgang på 216 fra sidste møde. Succeskriteriet er omkring 2000.

3.    Ungdomsskolestatistik / Pointtal  6677

Vi er på størrelse med landets største ungdomsskoler udenfor København. Se bilag.

4.  Der har været evaluering af iværksætter projektet på Svendborg erhvervsskole. Vi vil næste år bruge de gamle elever i opstarten. Ole skriver til Erhvervsskolens direktør om samarbejdet.


Punkt 18.

10 klasse. Hvordan gør vi det i Ungdomsskolen? Og hvad vil vi fremover?

Flg. emner blev gennemgået og diskuteret.

 • Gennemgang af pædagogisk baggrund. Se bilag.
 • Skemaopbygning/dagsopbygning. Se bilag.
 • Lærerkræfter. Drøftelse af krav til lærerkræfter
 • Udvidet vejledning og skelnen mellem vejledning og rådgivning.
 • Tanker og arbejde med udvidet elevgruppe.

Vi mødes i den interne arbejdsgruppe om vores 10. kl. tilbud efter 20.11 men inden 10.12.

 Beslutning:


Punkt 19

Ungedemokrati.

Poul A. Larsens forslag til handleplan mht. ungedemokrati:

·      Valg af elevrepræsentanter sker en gang om året, nu er det Masha og Frederik.

·      Opbakning af elevrepræsentanter sker ved Poul. Poul og Carsten vil tale med eleverne om evt. at oprette et elevråd / elevdemokrati, der er tilpasset vores spredte undervisningssteder i den store kommune.

Beslutning: Frederik, Masha, Poul og Carsten laver udvalgsarbejde på oplæg til elevdemokrati i Ungdomsskolen. Ole og Lone vil gerne bruges som konsulenter.


Punkt 20.

 • EVT.

Punkt 21.

Kommende møder / punkter.

Mandag  d. 03.12.07 kl. 18.00 – 21.00

 • Budget og regnskab
 • Juniorklubber
 • Sponsorer i Ungdomsskolen
 • Den internationale dimension
 • Tildelingsmodeller

Punkt 22.

 • Godkendelse af mødereferat

Med venlig hilsen


Bo Petersen                                          Susanne Sommer

Formand                                                Sekretær