Referat d. 24.11.10

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN


Mødedato:   Tirsdag d. 24. november 2009.

Tidspunkt:    Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning

Mødenr.:      16

Sted:              Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.

Deltagere:     Ungdomsskolebestyrelsen

Fraværende: Ingrid Kaagh, Carsten Olsen

Afbud:           -


Til mødet er indbudt:

Jørgen Kyed

Poul A. Larsen

Mia H. Pedersen

John Lademann

Karl Top


Med venlig hilsen for Formand Bo Petersen

Susanne Sommer

Velkommen til elevrepræsentanterne Lasse Buk og Stine Hedegaard


Punkt 116.  Samarbejde mellem BUR og klubberne ved Jørgen Kyed.

Nytænkning af BURs samarbejde med klubberne i ungdomsskolen.

Jørgen Kyed deltog på mødet og gav en status. Alle klubber i FMK deltager i samarbejdet i det omfang den enkelte klub er klar til at løfte opgaverne. Vi håber på med erfaring / uddannelse / gensidig hjælp bliver mere rummelige, og kan inkludere en større gruppe af svagt stillede unge.

De nødvendige ekstra ressourcer stilles til rådighed af BUR.

Hver gang med udgangspunkt i en 3 måneders periode, hvorefter der evalueres. Ole orienterede om, at MED-udvalget bakker op.

Lone orienterede fra B&U om, at man havde drøftet samarbejdsaftalen og kommet frem til, at der orienteres om aftalen i udvalget.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte enstemmigt samarbejdet mellem Ungdomsskolen og BUR. Samarbejdet sendes til orientering i B&U.


Punkt 117.  Bangsbo ved Susanne Sommer

BUR-børnene på Bangsbo netop nu.

12 børn har brug for ekstra opmærksomhed.

Torben har lavet en statusrapport til BUR.

Der foregår nu en vurdering i BUR af, hvilke børn der har brug for tilkøb. Denne vurdering foregår i december, således Bangsbo ved, hvad der er at gøre godt med i januar.

Lone påpegede, at det er fint at arbejde med fleksible ansættelser.

Beslutning:

Jørgen indkalder områdeleder Annette, Torben og Susanne.


Punkt 118. Trivselskommissorium ved Lone Darlem

Lone fremlægger forslag til trivselskommissorium til elevrådet.

Beslutning:

Punktet udsættes


Punkt 119.  Budget ved Mia H. Pedersen

Budget 2010. Mia gennemgik budget 2010, som er på 20 mill. Der er reguleringer, men ingen besparelser.

Beslutning:

Budgettet taget til efterretning.


Punkt 120. Interesseorganisationer ved Bo Petersen

Drøftelse af hvem der kan indtage de to bestyrelsesposter: Organisationer med særlig interesse for ungdomsabejdet. Kommunalbestyrelsen udpeger interessenter.

Beslutning:

Vedtægterne følges.


Punkt 121. Habilitet ved Vagn Brogaard

Habilitet i forhold til ungdomsskolebestyrelsesbeslutninger drøftes.

Vagn mener, vi skal overveje habiliteten, når vi drøfter noget, der angår nogen af de tilstædeværendes arbejdsforhold vedr. økonomi.

Man kan ikke erklære sig selv inhabil, men man kan erklæres inhabil af andre.

Beslutning:

Punktet drøftet


Punkt 122. Elevråd ved Poul A. Larsen

Hvornår på året ligger valget til elevrådet bedst.

Beslutning:

Punktet udsættes


Punkt 123. Juniorklubber ved Bo Petersen

Hvad vil vi med juniorklubber generelt i FMK samt analyse af Bangsbo.

Beslutning

Punktet udsættes


Punkt 124. Fremmøderegistrering i klubber.

Skal vi registrere hvor mange unge, der møder op på en klubaften?

Beslutning:

Vi giver den nye klubstruktur lov til at virke, så vurderer vi evt. spørgsmålet igen.


Punkt 125. Siden sidst. Orientering.

Formanden:

·      Hvad betyder valget for ungdomsskolen

Der kommer nye rep. fra komm. Best.

·      Klubben i Gislev

Ros til løsning af problematikken af de ældre unge i klubben.

Evt. differentieret alder og åbningstid. Kunne drøfte med forældregruppen


Ungdomsskoleinspektøren:

·      Gislevklubben og økonomi.

Der var kun aktindsigt på en deløkonomi.

Vi har ikke noget overforbrug

·      Klubben i Årslev.

Starter i januar

·      Referatet, der blev væk

Referat fra beslutning af klubstruktur er væk

Bestyrelsen tog dette til efterretning.

·      Nyvalg af medarbejderrepræsentanter

·      Kort orientering om aftale for 2010

1.    Aftalen generelt

2.    Kvalitetsstandard og budget/ Mia

3.    Konsolidering af Heltidscenter / John

4.    Klubstruktur / Susanne

5.    Ny SSP-struktur / Karl

·      Julearrangement d.18. december 15-18 i Faaborg


Souschef

·      Tilmeldinger netop nu 1153 cpr. elever.

·      Multimedieskat. Konsekvenser ridset op.

·      Ungdomsvalg. Gode tiltag, mange fremmødte unge og lav stemmeprocent. Claus Poulsen skriver evaluering af processen i denne uge.

Lone orienterede om en god demokratiuge på Sydskolerne.

Eleverne forstod ikke spørgsmålene på nettet.


Nyt fra Børne- og Undervisningsudvalget ved Lone Darlem.

Aftalen mellem BUR og ungdomsskolen drøftet

Revideret SSP-struktur drøftet


Budgetopfølgning ved Mia H. Pedersen

           Budget opfølgning gennemgået med kommentarer.

           Forbrugsprocent 73,39


Næstformand MED-udvalg ved Ole Westergaard

          Drøftet MUS, BUR-samarbejde, Ungdomshusets åbningstid i

          sommerferien.

          Sirius i gang med ny annoncekampagne, Samarbejde med

          gymnasierne.


Andre

          Sydskolerne tager til Berlin i år, forslag om at de kontakter ole


Punkt 126. EVT.

           Poul orienterede om Heliosprojektet – ungdomsskolen

           inviteret med til drøftelserne. Næste møde d. 30 november.


Punkt 127.

Kommende møder / punkter.

Kommende møder datosættes

Tirsdag d. 19. januar

Punkter til kommende møder:

·      Trivselskommissorium

·      Hvornår på året ligger valget til elevrådet bedst.

·      Hvad vil vi med juniorklubber generelt i FMK samt analyse af Bangsbo.


Punkt 128.

·      Godkendelse af mødereferat

Med venlig hilsen

Bo Petersen                                          Susanne Sommer

Formand                                                Sekretær