Referat d. 21/4-2010

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Mødedato:        Onsdag d. 21. april 2010.

Tidspunkt:         Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning

Mødenr.:           17

Sted:                  Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.

Deltagere:         Ungdomsskolebestyrelsen

Fraværende:      -

Afbud:                -

Afbud:                Ingrid Kaagh


Til stede

Elevrep.: Rikke Lund Ovesen

Elevrep.: Sebastian Søgaard

Medarbejderrep.: Ole Westergaard – substitut Ketil Amtrup

Medarbejderrep.: Keld Andersen - substitut Ketil Amtrup

Kommunalbestyrelsen: Poul Arne Nielsen

Kommunalbestyrelsen: Kristian Nielsen

Organisationer, Fyns Land: Bo L. Petersen ( repræsenterer desuden folkeoplysningsudvalget og DA )

Organisationer, LO: Ingrid Kaagh (afbud)

Sekretær: Susanne Sommer


Punkt 129.  Valg

Susanne Sommer gennemgår vedtægter/Bundet flertalsvalg.

Se bilag.

Den ikke stemmeberettigede blev stemmetæller

Alle præsenterede sig

Beslutning:

Bo L. Petersen blev enstemmigt valgt som formand

Poul Arne Nielsen blev enstemmigt valgt som næstformand.


Kl. ca. 18.30 spisning.


Punkt 130. Vedtægter ved den valgte formand

Forslag om vedtægtsændringer fra Bo Petersen

Det drøftes, om der skal ændres i vedtægterne.

Vedtægtsændringer skal godkendes i kommunalbestyrelsen.


Beslutning:

Bo L. Petersen foreslog en ændring af §2 stk. 5.

Formuleringen blev ændret til:

Den siddende Ungdomsskolebestyrelse fungerer indtil en ny bestyrelse er konstitueret. Det tilstræbes, at konstituere en ny bestyrelse snarest muligt efter repræsentanterne er valgt jfr. § 1 stk. 4.

I § 6 stk 2 slettes ” henholdsvis den enkelte ungdomsskole.

Videresende til kommunalbestyrelsen.


Punkt 131. Forretningsorden ved den valgte formand.

Formanden gennemgår ungdomsskolebestyrelsens forretningsorden.

Det drøftes, om der skal ændres i forretningsordenen.


Beslutning:

I punkt 6 tilskrives: referatet underskrives umiddelbart efter bestyrelsesmødet. ( Skal ikke godkendes i kommunalbestyrelsen )


Punkt 132.  Årsberetning 2009 ved Susanne Sommer

Årsberetning vedlagt som bilag.

Der gives en orientering.

Der kan stilles spørgsmål.


Beslutning:

Vi vil invitere SSP til at fortælle om deres opgaver.

Årsberetning godkendt.


Punkt 133. Aftale 2010 ved Bo Petersen

Aftale 2010 er vedlagt som bilag.

Der gives en orientering.

Der kan stilles spørgsmål.


Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

Klubstruktur skal gennemgås på et fremtidigt møde.


Punkt 134.  Regnskab 2009 ved Susanne Sommer

Beslutning:

Fremlæggelse taget til efterretning.


Punkt 135. Budget 2010 ved Susanne Sommer

Beslutning:

Fremlæggelse taget til efterretning.

Mia fremlægger budgetopfølgning på hvert møde.


Punkt 136.  Ungdomsskolen 4 år frem forslag ved Bo Petersen.

Tilpasning til budget 2011 en ny bestyrelse / en ny begyndelse

Bo L. Petersen uddelte oplæg.

736.000 skal spares i 2011.


Beslutning:

Vi laver en temadag til prioritering tirsdag 1.6.10 kl. 14 til senest 20.


Punkt 137. Møder ved formanden

Kommende møder – datoer og indhold

Beslutning


Mandag den 21 juni ( bl.a. næste års brochure )

Møder i efteråret planlægges den 21. juni


Punkt 138. Siden sidst.

Formanden forhører sig, om der er nogen, der har noget, der skal orienteres om.


Punkt 139. EVT.

Poul Arne spurgte til argumenter for 10. kl. i ungdomsskolen

Keld Andersen orienterede om den nye arbejdstidsaftale.

Forslag om at se ungdomsskolens undervisnings og aktivitetssteder. Susanne arrangerer en tur i efteråret.


Punkt 140.

Kommende møder / punkter

Punkter til kommende møder:

  • Trivselskommissorium
  • Hvornår på året ligger valget til elevrådet bedst.
  • Hvad vil vi med juniorklubber generelt i FMK samt analyse af Bangsbo.
  • SSP
  • Klubstruktur


Punkt 141.

  • Godkendelse af mødereferat

Referent Susanne