Referat d. 18.08.08

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Mødedato:        Mandag d. 18. august 2008.

Tidspunkt:        Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning

Mødenr.:           8

Sted:                  Ungdomshuset, Grønnegade 40, Faaborg

Deltagere:        UngdomsskolebestyrelsenTil mødet er indbudt:

Poul A. Larsen

Mia H. PedersenMed venlig hilsen

for Bo Petersen

Susanne SommerPunkt 53.

Transport ved Bo Petersen og Ole Westergaard.

Udvikling i infrastruktur

Aftaler pt.

Skoledistrikt for 10. kl.

Beslutning:

Der skrives til kommunen ang. Skolekort. Det bør være sådan, at elever i 10. kl. skal kunne købe skolekort og ikke alm. månedskort. Sendes til pol. udvalg og fagsekretariat.Punkt 54.

Sponsorer i Ungdomsskolen ved Bo Petersen.

Vi vedtog at sponsorrater bør drøftes med kommunalbestyrelsen. Bo laver en forespørgsel i kommunalbestyrelsen. Er der nyt i Sagen? Giver det anledning til nye tiltag?

Beslutning:

Bo arbejder videre på et svar om sponsorater.


Punkt 57 taget under dette punkt, Carsten Olsen støtteforening

Carsten uddeler forslag til vedtægter  vedr. støtteforening.

Carsten har afholdt fest, som gik godt.

40 har købt medlemskort af kr. 50. Der er indkaldt til stiftende generalforsamling.

Taget til efterretning.


Punkt 55.

Skoleintra som fælles kommunikationsmiddel ved Poul Larsen.

Beslutning:

Poul orienterede om skoleintra, det er måden at kommunikere på i den geografisk store ungdomsskole.

Poul uddelte materiale.

På næste møde gennemgår Poul brugen af skoleintra, der blev udtrykt ønske om kursus i brugen af skoleintra.


Punkt 56.

Ungdomshus.

Forslag fra kulturchef Christian Tønnesen om brug af dele af Guldhøj som Ungdomshus i Ringe ved Susanne Sommer.

Beslutning:

Forslaget blev forelagt og diskuteret.

Forslaget skal ses som et sammenhængende projekt.

Forslaget vil kunne udmøntes under forudsætning af at: vi kan få lavet en sammenhæng mellem de to lokaler i stueetagen og godkendt kælderen til klub.

Der kunne blive etableret en kantine til BUR, så Ungdomsskolen kan overtage den eksisterende kantine, således at der blev sammenhæng mellem de to lokaler.

Forslag om en glasgang som sammenbinder de to lokaler.

Alle de ungegrupper der bruger kælderen i dag, forsøges integreret i Ungdomsskolens projekt.

Det er vigtigt at kommunen tager ansvar for, at de brugere der anvender lokalerne i dag får tilbudt alternative lokaler.

Formanden og inspektøren udfærdiger et skrift.


Punkt 57

Siden sidst. Orientering.

Formanden:

●     Ungdomshus

      Se punkt 56

●     10. klasse

Børn- og ungeudvalget traf beslutning på seneste møde om at fastholde status  quo, der kom oplæg fra fagchefen om at 10. klasse skulle ligge i folkeskolen, hvilket   blev forkastet.

Bestyrelsen er tilfreds med at 10.klasse forsat også skal ligge i Ungdomsskolen.

●     Ny brochure

Blev uddelt, der blev orienteret om at Torben Marker kommer rundt på overbygningsskolerne.

Der bliver sendt ud til de elever, der går på tekniske skoler og efterskoler.

Ungdomsskoleinspektør:

●       Ansættelse i 10. kl.

50 ansøgninger, rigtig mange gode ansøgere.

Claus Thormann ansættes  pr. 01.09.08

●       Avisartikler

Tak for opbakningen.

Forretningsfører:

●       Budgetopfølgning

Bilag blev uddelt og budgetopfølgning blev gennemgået.

Andre:

●       Vedtægter er sendt ved Poul Larsen

Underskrevet og videresendt BU anbefalede dem i onsdags og videresendt til ØK.

●       Ny Brochure ved John Lademann

Pkt. 57

●       Afspærring af tilkørsel til ungdomshuset ved Poul Larsen

Ungdomsskolen har fået udleveret 4 nøgler, hvilket er meget utilfredsstillende.

Bestyrelsen sender brev om problemet.

●       Ungdomshuset som brandfælde ved Poul Larsen

Der blev orienteret om brandsyn 4.juli.

●       Støtteforening ved Carsten Olsen

Se punkt 54Punkt 58 EVT.

Intet


Punkt 59.

Kommende møder / punkter.

Kommende møder

15.09, 27.10, novemberstormøde 27.11, 15.12, 19.01, 16.03, 04.05, 15.06

Kommende punkter:

·      Den internationale dimension i ungdomsskolen.

John Lademann og Ole Westergaard definerer Ungdomsskolens internationale niveau for den kommende sæson, herunder

Rejser

EU-projekter

12 medarbejdere med anden baggrund end dansk.

International IT i undervisningen.

Der ønskes en drøftelse af kommende års retning indenfor området.

  • Andre forslag til kommende punkter
  • Gennemgang af skoleintra ved Poul Larsen.
  • 1. behandling af budget


Punkt 60.

Godkendelse af mødereferat


Med venlig hilsen


Bo Petersen                                          Susanne Sommer

Formand                                                   Sekretær