Referat d. 17.03.09

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Mødedato:      Tirsdag d. 17. marts 2009.

Tidspunkt:       Kl. 17:00 – 21:00 incl. spisning

Mødenr.:         12

Sted:                Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.

Deltagere:       Ungdomsskolebestyrelsen

Fraværende:   Ingrid Kaagh gik kl. 19.00

Afbud:             Vagn BrogaardTil mødet er indbudt:

Poul A. Larsen

Karl Top

John Lademann                 


Med venlig hilsen for Formand Bo Petersen

Susanne Sommer


Punkt 83.

Siden sidst. Orientering.

Formanden:

1.  Velkommen til elevrepræsentanterne Sofia/ Faaborg og Andreas/

     Gislev

2.  Prioritering af dagsorden

3.  Ungdomsklub i Ringe

     Billardklubbens lokaler 240 m2 tildeles i første omgang. Vi håber

     på at få flere lokaler senere.

4.  Besparelser

     Generelt 1,5 % på rammerne. Udmeldt fra direktionen.

5.  Tanker om strukturrapporten. Den ligger hos økonomiudvalget

      som laver en indstilling til kommunalbestyrelsen. Rapporten var    

      god. Vi vil bakke op om, at politikkerne får mere indsigt /

      indflydelse.


Ungdomsskoleinspektøren:

1.  Resultatsamtale med direktionen

     Susanne er indkaldt 15.04.09

2.  Besparelser

     Tonni foreslår at de 1,5 % = 384.000 kr. bespares på Bangsbo   

     juniorklubafdelingen. Udvalget skal tage stilling til

     spareforslagene.

3.  Indsendelser af punkter til dagsorden. Alle bedes indsendt til

     Susanne – også fra elevrepræsentanterne.


Andre:

1.    Souschef

       Tilmeldinger netop nu. 2155 cpr-elever,  4318 holdelever

       Høringssvar vedr. pedel og rengøringsområdet. Er fra hovedudvalget sendt til hjørnespark – høringsfrist udsat pga. mangler.

       Poul sender sin undersøgelse til rette modtager.

2.    Hvor langt er vi nået med Ungdomsskolens Heltidscenter ved John Lademann.

       Toftegårdsskolen har stillet lokaler til rådighed, så skal vi ikke bygge på Bangsbo. Projektet er ikke helt på plads endnu.

3.    Næstformand MED-udvalg,

       Resume af sidste mødes hovedpunkter.

       Der er nu formøder for A og B siden.

       Værdier færdige.

       Der indsamles resultater fra psykisk arbejdsmiljø. Her ligger vi godt. Arbejdspresset er størst i 10. kl. og 2-sprogsområdet.

       Fremover APV på hver postadresse

4.    Resultatet af SSP+ forsøgsarbejdet og udbygning af SSP-strukturen ved Karl Top

       Forsøgsarbejdet er slut. Forsøgsgruppen peger på, at der er svigt i den tidlige indsats. Derfor sker nu en intensiv indsats omkring skolerne. SSP-            strukturen ændres, således at enhver folkeskole forsynes med en SSP-gruppe.

       Projektet virker bedst, hvis BUR deltager.

        Der er pt. Ikke økonomiske resourcer til SSP+

5.    Klub i Årslev ved Karl Top

        Lejekontrakt forhandles af kommunens jurist.

       Lokaler i det gamle Rådhus. 140 m2. Fra 30.07.09. Etableringspenge 1.2 mill. søges konverteret til drift.

6.    Sommerferie aktiviteter ved Poul Larsen og Karl Top.

 • Sommersportsjov med statsstøtte på 1000 kr. pr. elev.
 • Art study Sydfyn
 • Fitnes
 • Annettes og Lars’ og Anders ferielejr i samarbejde med politiet.
 • Kanotur
 • Klubberne flytter ressourcer fra hverdagene til ferierne.

7.    Orientering fra hovedudvalg ved Carsten Olsen.

      Resume af sidste mødes hovedpunkter:

      Ekstraordinært møde vedr. pedel og reng. Området.

      Retningslinjer for MED-systemet

      Der er et godt klima i hovedudvalget.

      Der arbejdes konstruktivt.

8.    Evt.


Punkt 84. Elevrepræsentanternes tanker om det kommende bestyrelsesarbejde.

Bo orienterede om tavshedspligten.

Eleverne bringer ideer videre fra elevrådet.

Klub Lars går ind i arbejdet.

Elevrådet tager på weekend sammen.

Beslutning:

Dagsorden skal ud i god tid = en uge før.


Punkt 85. Ny klubstruktur ved Susanne Sommer

Baggrund for iværksætning af strukturændring ridses op.

Hovedindhold i strukturændringen skitseres.

Se bilag.

Beslutning:

Forslag sendt i høring.

Høringssvar inde onsdag d. 15.04.09.

20.04.09 i MED.

Høringssvar fremlægges i bestyrelsen 5. maj


Punkt 86. Kommunestrukturen.

Der er ikke lagt op til høringssvar fra bestyrelser.

Orientering om MED-udvalgets høringssvar.

Vil bestyrelsen foretage sig noget i forbindelse med strukturarbejdet?

Tankerne bag strukturen er rigtig.

Få samarbejdet på tværs af søjler til at fungerer. Kassetænkning skal væk.

Beslutning:

Økonomiudvalgets forslag afventes.


Punkt 87. Værdier i ungdomsskolen ved Poul Larsen

Medudvalget har arbejdet med værdier over 4 møder og er fremkommet med forslag. Ønsker bestyrelsen at arbejde videre med værdierne – eller skal de godkendes.

Beslutning:

De fremlagte værdier godkendes.

Der er en enkelt rettelse i den uddybende del.

Elevrådet arbejder nu videre med forventningerne til de unge.


Punkt 88. Juniorklubber ved Susanne Sommer

Juniorklubsituationen på Fyn

Hvordan arbejder vi fremadrettet

Ventelisten på Bangsbo - Udvalget anbefaler en ansøgning til 2010.

Beslutning:

Der laves en nærmere analyse på normering og opgaver på Bangsbo.  Kan ventelisteproblemet løses internt eller skal der søges midler fra budget 2010.

Hvad vil vi med juniorklubber generelt i FMK? Dette behandles i et andet punkt.


Punkt 89. Bestyrelsens kompetencer v. Bo Petersen.

Har bestyrelsen bevaret sine kompetencer i den nye kommunestruktur?

 • Ansættelse og afsked af ledere.
 • Aftale
 • Andet


Punkt 90. EVT.

Punkt 91.

Kommende møder / punkter.

04.05, 15.06 i foråret 2009

Næste møder er ligeså langt.

 • Skolepolitikken
 • Hvor meget skal vi tilbyde i sommerferien
 • Høringssvar for klub
 • Hvad vil vi med juniorklubber generelt i FMK?


Punkt 92.

 • Godkendelse af mødereferat
 • Bestyrelsens kompetenser


Med venlig hilsen


Bo Petersen                                          Susanne Sommer

Formand                                                Sekretær