Referat d. 15.09.08

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Mødedato:          Mandag d. 15. september 2008.

Tidspunkt:          Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning

Mødenr.:            9

Sted:                    Ungdomshuset, Grønnegade 40, Faaborg

Deltagere:          UngdomsskolebestyrelsenTil mødet er indbudt:

Poul A. Larsen

Mia H. Pedersen

John LademannMed venlig hilsen

for Bo Petersen

Susanne SommerPunkt 61.

Høringssvar til Budget 2009.

Forretningsfører fremdrager og kommenterer hovedpunkterne i budget 2009.

MED-udvalgets næstformand kommenterer budget 2009.

Den øvrige bestyrelse kommenterer budget 2009.

Bestyrelsen laver et høringssvar.

Beslutning:

Mia orienterede om budgetforslag 2009

Bilag: Sammenligningskommuner

Bilag: Nøgletalsrettelse

Bilag: høringssvar

Bilag: Kurt Hansens prisoverslag for ungdomshus i Ringe

Høringssvar udfærdiget. Se bilag. Bo Petersen indsender høringssvar.


Punkt 62.

Skoleintra som fælles kommunikationsmiddel ved Poul Larsen.

Der gives en kort gennemgang af, hvordan skoleintra bruges.

Beslutning:

Punktet udsættes.


Punkt 63.

Den internationale dimension i ungdomsskolen.

John Lademann og Ole Westergaard definerer Ungdomsskolens internationale niveau for den kommende sæson, herunder:

Rejser

EU-projekter

12 medarbejdere med anden baggrund end dansk.

International IT i undervisningen.

Der ønskes en drøftelse af kommende års indsats/retning indenfor området.

Beslutning:

John Lademann og Ole Westergaard orienterede om 3 igangværende EU-projekter, samt øvrige internationale tiltag.

Bestyrelsen kan ikke på nuværende tidspunkt træffe en beslutning, der bør være en drøftelse af værdier og indsatsområder først evt. på et temamøde.


Punkt 64.

Siden sidst. Orientering.


Ungdomsskoleinspektør:

·       Sygefravær

På kommunens hjemmeside opgives fravær i alt på 2,5 heraf sygefravær 1,5.

·       Trivselsundersøgelse

Uddelt og skal afsluttes d. 21.09.08


Forretningsfører:

·       Budgetopfølgning

Forbrugsprocent 66,30

Hovedpunkter gennemgået.


Andre:

·       Skolekort ved Lone Darlem

Eleverne betaler selv transport, hvis man vælger en anden skole end distriktsskolen. Man kan heller ikke få skolekort, hvis eleven selv betaler.

Spørgsmålet er om Fynbusaftalen kan genforhandles. Kan vi se aftalen. Ole laver et udkast til et brev.

·       Børnekulturfestival ved Susanne Sommer

Ungdomsskolen deltog ved flere arrangementer, men blev ikke nævnt i brochuren.

Vi deltog også ved kunstnertræf.

·       Avisartikler ved Ole Westergaard

Vi har haft ”3 gode historier” i begge aviser.

·       Værdi-diskurser ved Ole Westergaard

Der er godt gang i MED-udvalgets drøftelser.

·       Tilmeldinger netop nu ved Susanne Sommer

Der er pt. 1077 tilmeldte.

·       Hvad melder eleverne sig til i år ( de mest populære hold ) ved Susanne Sommer

Hold over 20 elever er

* Fransk

* Motorlære

* Kun for piger

* Kano Sverrige

* Skitur Østrig

* Make up

* Selvforsvar

* Gokart

* KBH-ture

* Håndboldture

* Marathon netcafe

*1. hjælp

* Knallertundervisning

·       Orientering om MED-udvalgets arbejde ved Ole Westergaard

Værdi arbejde, APV-Bangsbo, start på psykisk arbejdsmiljø.

Punkt 65. EVT.

  • Orientering om forarbejde mhp. større heltidsundervisning på Bangsbo. John og Susanne drøfter nogle tanker med Tonni.Punkt 66.

Kommende møder / punkter.

Kommende møder

27.10, novemberstormøde 27.11, 15.12, 19.01, 16.03, 04.05, 15.06

Kommende punkter:

  •  2-sprogsundervisningen
  • SSP-arbejdet i FMK
  • Ungdomsskoleværdier
  • Temadrøftelse om indsatsområder
  • Fortsat udvikling og aktiviteter i de små lokalområder.


Punkt 67.

Godkendelse af mødereferat


Med venlig hilsen


Bo Petersen Susanne Sommer

Formand Sekretær