Referat d. 15.06.09

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN


Mødedato:       Mandag d. 15. juni 2009.

Tidspunkt:        Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning

Mødenr.:          14

Sted:                  Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.

Deltagere:        Ungdomsskolebestyrelsen

Til mødet er indbudt:

Poul A. Larsen

Mia H. Pedersen

John Lademann

Karl Top       


Med venlig hilsen for Formand Bo Petersen

Susanne Sommer


Punkt 100.

Siden sidst. Orientering.

Formanden:

1.    Guldhøjklubben bliver godkendt i morgen på kommunalbestyrelsen. Bo siger i øvrigt noget ungdomsmiljø i Ringe

2.    Ungdomsvalget skal godkendes

3.    Etablering af klubben i Årslev er på udvalgsmøde

Ungdomsskoleinspektøren:

1.    Orientering om BUR-pladser på Bangsbo

BUR har opsagt samarbejdet med Bangsbo vedr. 18 BUR-pladser ved årets udgang. Der ryger en stilling.

2.    34 tilmeldinger til 10. klasse

3.    Orientering om sag om BUR og SSP i P4

4.    Orientering om klage over Bangsbos kørsel i Gåsebjerg Sand. Kørslen er nu ophørt.

Andre:

1.    Souschef ved

Tilmeldinger netop nu. CPR-elever 2266 / 4615 Holdelever

Ungdomsprøvevalg for 16 – 17 årige her er ungdomsskole entreprenør. Vi arbejder sammen med Palle Bjerre. 132 timer til instruktør og 20.000 kr. til aktiviteter i skolernes demokratiuge. Kommunen står for valgkort og EDB-systemer. Bo og Lone stiller sig til rådighed.

2.    Nyt fra Børne- og Undervisningsudvalget ved Lone Darlem.

Lone tager pigeklub med til udvalgsmøde.

Der skal prioriteres i forhold til budget seminar

3.    Budgetopfølgning ved Mia H. Petersen

Forbrugs % 37,86 bilag udleveret

Forbrug på BUR-pladser mangler samt noget barselsrefusion.

Ansøgning om konvertering af anlæg til drift på Årslevklubben er sendt til udvalget. Det ville betyde, vi har leje til 8 år.

4.    Livsstilsundersøgelse 8. klasse i FMK ved Karl Top

Det er en uvidenskabelig undersøgelse af, hvad der optager en 8. klasser i 2008.

Der er ingen overraskelser i besvarelserne. Bestyrelsen får undersøgelsen ud med referatet.

Vi har Lars som klubleder i Ringe og ansat en ung pige Helle i Faaborg.

Vi har allerede nu 45 klubmedlemmer i Ringe.

5.    Den internationale dimension ved John Lademann

Orientering om erfaring med udveksling og rejser.

Vi har haft  4 volontører i Berlin og en tysk pige her. Vi søger at fastholde niveauet. Vi søger til stadighed at smiddiggøre arbejdet med papirarbejdet, som er meget stort.

De unge er meget begejstrede for storby turene, og de opfører sig generelt meget godt.

6.    Hvor langt er vi nået med Ungdomsskolens Heltidscenter ved John Lademann. Vi er blevet godt modtaget på Toftegårdsskolen. Lærerne har været ude og se på lokaliteterne. Lærerpersonalet er på plads. Man er i gang med at lave budget.

Der er bevilget 200.000 kr. fra undervisningsministeriet til projektet. Fag-u ved Palle Olsen har lavet ansøgningen.

Vi har fået 600.000 til lærerkræfter fra Fag-U.

341.133 kr. har lærerne regnet sig frem til at inventaret koster.  Lone husker på at bruge indkøbsafdelingen.

7.    Næstformand MED-udvalg ved Ole Westergaard

Der har ikke været møde.

8.    Orientering fra hovedudvalg ved Carsten Olsen.

Punktet udsat.

9.    Fra elevrådet

Sommerferie aktiviteter udsættes til næste år

10.000 kr. bruges til at besøge et andet elevråd i DK.

De unge er ikke blevet spurgt om ny klubstruktur.

Der er 14 medlemmer.

Værkstedsklassens elever synes det er tungt at være med. Forslag om, at møder holdes forskellige steder i kommunen.

Forslag om, at referatet ligger på vores hjemmeside. Send til sekretær Susan

Der har været mange mobberier i klubben i Faaborg. Lars er orienteret om problemstillingen. Det har været drøftet på klubrådsmøder. Carsten foreslår at man lukker klubben og starter op med nye unge fra 6. og 7. klasse. Karl taler med Lars om en indsats.


Punkt 101. Skolepolitikken ved Lone Darlem

Lone orienterede om skolepolitikken.

Det drøftedes, hvilke initiativer vi bør iværksætte i forhold til denne.

Vi er godt med på de fleste områder.

Vi bør have en handleplan for elevtrivsel

Vi tager en runde på, om der er flere ideer.

Beslutning:

Handleplan i forhold til elevtrivsel udarbejdes.

Elevrepræsentanterne tager initiativet til handleplanen i elevrådet.

Lone laver et kommissorium til elevrådet. Forslag på næste møde.


Punkt 102. Næste skoleårs tilbud ved John Lademann

John fremlægger den kommende brochure til drøftelse.

Herunder også en drøftelse af, hvor mange aktiviteter skal vi have i sommerferien, og hvilke skal vi flytte?

Beslutning:

John uddelte bilag med holdoversigt.

106 unge har meldt sig til fransk og latin

Forslag om tilbud af et hold ? Kun for drenge ?

Forslag om hold i demokratiforståelse

Holdtilbud godkendt

John arbejder videre med forslag.


Punkt 103.  Hvad vil vi med pigeklubben på Bangsbo ved Susanne Sommer

Resultat af mødet med Jørgen Kyed og Jakob Holm blev, at pigeklubben overgår til Ungdomsskolen. Vil vi fortsætte arbejdet efter BUR? Hvor finder vi de 60.000 kr. årligt til driften?

Beslutning:

Vi lukker nu og starter først op igen, hvis kommunalbestyrelsen beslutter at bevilge pengene.

Lone vil spørge Børne- og Undervisningsudvalget, om man herfra vil indstille de 60.000 kr. til budgetforhandlingerne. Lone melder tilbage, om Ungdomsskolen skal gøre noget i den sammenhæng.


Punkt 104. EVT.

Intet


Punkt 105.

Kommende møder / punkter.

17. august:  

·      Budgettet drøftes

·      Elevråd – hvornår ligger valget bedst

·      8. kl. livsstilsundersøgelsen

·      Trivsels kommissorium ved Lone

14. september

24. november:  

·      Godkendelse af budget

·      Hvad vil vi med juniorklubber generelt i FMK samt analyse af Bangsbo

Punkt 106.

·      Godkendelse af mødereferat


Med venlig hilsen


Bo Petersen                                          Susanne Sommer

Formand                                                Sekretær