Referat d. 14.02.08

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN

Mødedato:        Torsdag d. 14. februar  2008.

Tidspunkt:         Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning

Mødenr.:           5

Sted:                   Bangsbo, Assensvej 96, 5600 Faaborg. Indkørsel fra Johan Rantzausvej

Deltagere:         Ungdomsskolebestyrelsen

Fraværende:     -

Afbud:                Vagn, Frederik, Karl Top

Til mødet er indbudt:

Poul A. Larsen

Mia H. Pedersen

John Lademann

Karl Top

Torben Mikkelsen

Søren Michleit


Med venlig hilsen for Bo Petersen

Susanne Sommer


Punkt 29.

Siden sidst. Orientering.

Formanden:

1.    Ungdomshussituation

Orientering om hussituationen. Vi har været rundt i Ringe med borgmesteren, hvor vi så på mulige lokaler og grunde. Det mest attraktive var Guldhøj. Her efter møde med Tonni Jørgensen, Preben Mørkhøj, Christian Tønnesen. Vi aftalte at komme med et udkast til lokalebehov. C.Tønnesen undersøger muligheden for Guldhøj. T. Jørgensen undersøger Nordagerprojektet.

Senere er der kommet 2 yderligere ideer på, som vi undersøger. Minimums m2 model er lavet.

2.    10. kl. Susanne er med i en arbejdsgruppe, der skal foreslå modeller til politikerne. 10. kl. gruppen mødes om komisorium


Ungdomsskoleinspektør og forretningsfører:

1.    Regnskab 2007

Mia Gennemgik 2007. Overskud pga. overførsel i forhold til opsparing til pavillon samt den lovede overførsel på 100.000 som udbedt af borgmester og kommunaldirektør samt løn for 2007 udbetalt i 2008. Bilag uddelt.

2.    Årsberetning

Udkast til årsberetning gennemgået. Indspark modtages gerne.

3.    Næste års aftale. Her indgår klubindsats og sygefravær og BUR’s handleguide.

Forklar at sygefravær ligger på personer i andre jobordninger og praktikanter.

4.    Budget 2008

     Til TR og sundhedsfremmende aktiviteter er der trukket   

      25.000, 125.000 til indkøbskontoret. Bilag udleveret.

5.    Prioriteringer i budget 2008 ( Værestedet, Klubber, Ny heltidsundervisning fastholdelse af niveau )

Bemærkning:

Ros for at medarbejderstaben fastholdes.

Alle aktiviteter er fastholdt bort set fra traktorkørekort.

Alle områder har fungeret godt.

Bestyrelsen godkendte budgettet.

6.    Medietræning af ledelse og SSP mm.

Vi vil blive bedre til at tackle pressen.

7.    Den nye Toscanaplan

Penge til byrumsmusical evt. senere til talentskole.


Andre:

1.    MED-udvalg v. Ole Westergaard

Her blev der diskuteret APV, vi skal nu i gang med Bangsbo.

Vi har igen diskuteret alkohol og rygning.

Her vendte vi begrebet rollemodel.

Desuden blev sygefravær behandlet.

Budgettet blev vendt. Hvor meget kan MED-udvalget påvirke budgettet.

2.    Tilmeldinger netop nu samt interessante ungetilbud v. Poul A. Larsen elevtal: 1736. 3461 holdtilmeldinger.

Sommersportssjov har haft stor tilmelding, teatertur gik også godt. 7 kl. tur har ikke samme deltagerantal.

3.    Nyt blad v. John Lademann

Det er blad nr. 2 i år. Overvejelser om vi kun skal være netbaserede. Bladet er mere læsevenligt denne gang. Alle klasser besøges. Skolelederne kunne godt lide kalenderen. UU-vejlederne vil gerne fastholde 10. kl. brochuren. Carsten foreslår en konkurrence på nettet for at få de unge på hjemmesiden.

4.    10 klasse v. arbejdsgruppen

Økonomi i forbindelse med transport bør afklares, så elever kan få en rabatordning.

Ønske om styr på infrastruktur.

Vi vil gerne være et skoledistrikt.

5.    SSP/ Lokalråd, SSP+

Overordnet SSP er blevet til lokalråd. SSP+ er kommet i gang.

6.    Budgetopfølgning 2008

Forbrugsprocent er på 9,4 se bilag.

7.    Ansøgning om 3 ekstra lokaler på Byskolen.

Ansøgning iværksat.

8.    Bangsbo-hærværk

Torben orienterede om hærværk på bygninger og bus samt skudepisoder. Politiet har opgivet efterforskningen, og man har ikke fundet skydevåben. Det er utrygt.

Sikringsgruppen vil give Ekstra lys på området samt røgkanoner til værkstedet. Bangsbo har investeret i låse og panserglas. Der er søgt om videoovervågning.

9.    Ungedemokrati.

Orientering om møde i ungegruppen, hvor man har forslag til bestyrelsen til næste gang. Mascha var tilfreds med mødet.


Punkt 30.

Sponsorer i Ungdomsskolen.

  • Kan man have sponsorer i Ungdomsskolen?
  • Hvis ja, hvem kan accepteres som sponsor?
  • Hvis ja, på hvilke områder?

Beslutning:

Punktet udsættes til næste møde.

Bo og Lone undersøger kommunalbestyrelsens holdning til sponsorer. Herefter laver Carsten et oplæg.


Punkt 31.

Junior klubber

Orientering om juniorklubsituationen ved Torben Mikkelsen, Søren Michleit.

Her har vi 70+45 unge.

Orientering om Torbens undersøgelse. Opfordring til at oprette juniorklubber i FMK.

Klubkonference 9.4 kl. 9-12 på 17:48.

Se hvordan de gør i Fredericia.

Der skal tages beslutning om:

·      Vil vi søge tilskud til værestedet?

Ja.

Vi vil i bestyrelsen bevare Værestedet som en del af vores Ungdomsskole. Derfor vil vi søge om midler til forsvarlig normering og drift.

·      Vil vi ansøge om oprettelse af juniorklubber, der hvor vi kan gøre det uden ekstra bevillinger til Ungdomsskolen.

Ja.

·      Hvad er vores endelige mål mht. oprettelse af juniorklubber.

At der er juniorklubber i hele kommunen.

 Arbejdsgruppe: Karl, Torben, Søren, Carsten.

Som skriver budget ansøgning, som søger om juniorklub i Gislev.

Lav gerne flere alternativer og begrund hvorfor juniorklubberne skal ligge i ungdomsskolen samt ansøgning til udvalget.

Inddrag Torbens Undersøgelse.

Forslag klar til 7.4.


Punkt 32.

EVT.

Ole nåede at sende 50 sider til Siriusansøgning.


Punkt 33.

Kommende møder / punkter.

April 07.04.08

Juni 02.06.08

  • Den internationale dimension.


Punkt 34.

  • Godkendelse af mødereferat


Med venlig hilsen


Bo Petersen                                          Susanne Sommer

Formand                                                Sekretær