Referat d. 10.09.2009

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN


Mødedato:      Mandag d. 10. september 2009.

Tidspunkt:       Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning

Mødenr.:         15

Sted:                Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.

Deltagere:       Ungdomsskolebestyrelsen

Fraværende:   Andreas Svensson, Sophie Christensen, Carsten Olsen

Afbud:              -

Til mødet er indbudt:

Jakob Holm

Jørgen Kyed

Poul A. Larsen

Mia H. Pedersen

John Lademann

Karl Top 

                    

Med venlig hilsen for Formand Bo Petersen

Susanne Somme


Punkt 107.

Drøftelse af pigeklubben på Bangsbo samt nytænkning af BURs samarbejde med klubberne i ungdomsskolen.

Jakob Holm og Jørgen Kyed deltager på mødet under dette punkt.

Der afsættes god tid til punktet.

Beslutning:

Efter Jørgen Kyeds redegørelse for historikken mht. Bangsboaktiviteterne blev 1 udkast til BUR´s samarbejde med den nye klubstruktur gennemgået.

Ordforklaring:

Primær forebyggelse: Undgå at et barn bliver BUR-barn

Sekundær forebyggelse: Undgå at et barn fjernes fra hjemmet.

Vi skal nu kigge på hver enkelt barn på Bangsbo, for at se, om der skal ske en fortsat opfølgning.

Vi satser på et færdigt skrift på næste bestyrelsesmøde. Klublederne vil forsøge at arbejde oplægget igennem og komme med deres rettelser og spørgsmål.

Bestyrelsen anbefaler det videre arbejde.


Punkt 108. Trivselskommissorium ved Lone Darlem

Lone fremlægger forslag til trivselskommissorium til elevrådet.

Beslutning:

Udsættes til næste møde.


Punkt 109.  Budget.

Drøftelse af budget.

Beslutning:

Mia gennemgik budget 2010.

Kan vi blive ramt på dansk som andetsprog..

Ellers ser budgettet fornuftigt ud

Klubben i Årslev godkendt med omlagt anlæg til drift.

Bestyrelsen ser positivt på budgetforslaget til 2010.


Punkt 110. Livsstilsundersøgelse ved Karl Top.

Hvad kan vi bruge den til?

Spørgsmål fra bestyrelsen til undersøgelsen.

Beslutning:

Undersøgelsen taget til efterretning.

Undersøgelsen lægges ud på hjemmesiden, så de unge kan læse den.


Punkt 111.

Hvornår på året ligger valget til elevrådet bedst.

Beslutning:

Punktet udsættes til næste gang.


Punkt 112.

Siden sidst. Orientering.

Formanden:

·      Kontroverser i forbindelse med ungdomsklubstrukturen.

·      Orientering om borgermøde i Gislev

·      Orientering om forberedende møde inden møde d. 17.09.09.

·      Bo inviterer nu forældre- og støttegruppen d. 17.09.09. kl. 19. til ungdomshuset sammen med bestyrelsen og Jakob fra børne- og undervisningsudvalget.

Ungdomsskoleinspektøren:

·      Gislevklubben har fyldt meget.

·      Klubstrukturen har fyldt meget, med ansættelser, aktivitetsplaner, det nye samarbejde.

·      Udtalelser fra medarbejdere i avisen, har kostet meget tidsforbrug. Nu har indkaldt klub, SSP m.fl. til pressehåndteringsmøde

·      Stor 10. kl. på 35 elever

·      Mindre 2-sprogsafdeling

Andre:

Souschef ved

Tilmeldinger netop nu 625 cpr. og 936 holdelever

Tidsfristen skrider en uge.

Nyt fra Børne- og Undervisningsudvalget ved Lone Darlem.

·   Drøftelse af borgermøde.

Budgetopfølgning ved Mia H. Petersen

·   60,66 % forbrug. Det er OK.

Orientering om Ungdomsskolens heltidscenter ved John Lademann

·   Heltidscenteret er kommet godt i gang skønt opstarten har været hård.

·   Toftegårdsskolens inspektør har været en god samarbejdspartner.

·   Problemet med rengøring skal løses.

·   Majbrit udtaler, at eleverne er meget tungere nu, men det kører godt pt.

·   5 elever er 7. kl. Der er 11 elever pt. hvoraf 2 eneundervises.

·   Majbrit roser John for hjælp til opstart.

Orientering om nye klubber Karl

·   Vi får årslevklubben d. 1. dec.  med start 1. januar.

·   Der har været et godt møde med foreningerne på Guldhøj og samarbejde.  1. marts måske opstart.

·   Ny SSP medarbejder ansat

Næstformand MED-udvalg ved Ole Westergaard

·   Orientering om høringssvar

·   APV nu på intranettet.

·   EVS-artikkel

Vagn

·   Foreslår en drøftelse om inhabillitet.

·   Selvfølgelig skal vi have uddannet arbejdskraft i klubberne, men ung til ung arbejdet er også godt.


Punkt 113. EVT.

Intet


Punkt 114.

Kommende møder / punkter.

Skal mødet torsdag d.22. oktober


24. november:  


Punkter til kommende møder:

·      Godkendelse af budget

·      Klubsamarbejde med BUR

·      Trivselssamarbejde

·      Valg til elevråd, hvornår ligger det bedst

·      Hvad vil vi med juniorklubber generelt i FMK samt analyse af Bangsbo

·      Fremmøderegistrering i klubber

·      Habillitet

·      Mødedatoer i foråret


Punkt 115.

·      Godkendelse af mødereferat

Godkendt


Med venlig hilsen


Bo Petersen                                            Susanne Sommer

Formand                                                                  Sekretær