Referat d. 04.05.09

UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN


Mødedato:         Mandag d. 04. maj 2009.

Tidspunkt:          Kl. 18:00 – 21:00 incl. spisning

Mødenr.:            13

Sted:                   Ungdomshuset, Grønnegade 40, 5600 Faaborg.

Deltagere:          Ungdomsskolebestyrelsen

Fraværende:      -

Afbud:                 John Lademann, Karl Top


Til mødet er indbudt:

Poul A. Larsen

Mia H. Petersen

John Lademann

Karl Top       


Med venlig hilsen for Formand Bo Petersen

Susanne Sommer


Punkt 93.

Siden sidst. Orientering.

Formanden:

1.    Museet er bekymret for flytningen af deres effekter fra Guldhøj. Vi er ikke sikre på om vi får et lokale i kælderen.

2.    Vi får måske ikke en besparelse

3.    Lone orienterer om, at BUR vil ikke længere betale for 18 pladser på Bangsbo og pigeklubben. Susanne taler med Torben om problematikken.

Torben har sendt regning for dette år.

4.     

Ungdomsskoleinspektøren:

1.    Sejlklub

2.    Resultatsamtale med direktionen

           Susanne er indkaldt 30.04.09

      3.  Sygestatistik ligger på 1,9

Andre:

1.    Souschef

Tilmeldinger netop nu. CPR-elever 2.223, Holdelever 4.175

Bestyrelsens kompetence i aftalesystemet, der er sendt en forespørgsel til jurist Ole Ranch i kommunen ved Poul Larsen. Vi har ikke fået svar endnu.

Sekretariatschef i LU siger, at bestyrelseskompetencen er uforandret.

2.    Økonomi ved Mia H. Petersen. Budgetopfølgning uddelt.

Forbrug på 33,3 %

Vi mangler barselsrefusion og løntilskud

Vi mangler betaling på BUR-pladser

3.    Hvor langt er vi nået med Ungdomsskolens Heltidscenter ved John Lademann.

Vi har endnu ikke fået bevillingen, så det er i første omgang Værkstedsklassen, der flytter.

Der laves nu budget, plan, prioriteret inventarliste.

Når bevillingen gives, vil det være de personer, vi har, i heltidsundervisningen / enkeltmandsundervisningen, der løfter opgaven. Således de kommende stillinger fordeles – efter aftale med specialkonsulenten – på det sted, hvor der er behov for at løfte opgaven.

4.    Næstformand MED-udvalg,

Resume af sidste mødes hovedpunkter.

B-siden er positiv overfor klubprojektet, det må gerne ske over en 2-årig periode, gerne 3 medarbejdere på job på klubaftener, hvor en er deltidsansat eller en ung/ung.  

Vi lå godt i den psykiske arbejdsmiljøundersøgelsen

5.    Orientering fra hovedudvalg ved Carsten Olsen.

Resume af sidste mødes hovedpunkter:

Sygefravær behandlet

Den nye ledelsesstruktur behandlet

Der kommer nogle uddannelsestilbud til aftaleholderne.

6.    Fra elevrådet

Sommerhus weekend planlagt ( ryste sammen og planlægning ) Ønsker input fra ledelsen til emner.

7.    Evt.


Punkt 94. Ny klubstruktur ved Susanne Sommer

Bestyrelsens kommentar til ny klubstruktur

Bestyrelsens kommentarer til indkomne høringssvar fra klubberne

Se bilag. Høringssvar

Struktur drøftet, høringssvar drøftet.

Beslutning:

Klubstruktur er besluttet.

Vi søger at tilknytte unge rollemodeller, der hvor der er plads til 3 medarbejdere på job. Vi tilstræber, der er 3 på job, der hvor der kommer mange unge.

Strukturen er implementeret senest om to år.


Punkt 95. Skolepolitikken ved Lone Darlem

Lone orienterede om skolepolitikken.

Det drøftedes, hvilke initiativer vi bør iværksætte i forhold til denne.

Beslutning:

Vi er godt med på de fleste områder.

Vi bør have en handleplan for elevtrivsel

Vi tager en runde på, om der er flere ideer på næste møde.


Punkt 96.  Møder i det kommende skoleår

Møder for resten af 2009 / 2010 fastsættes

Beslutning:


Punkt 97. EVT.

Punkt 98.

Kommende møder / punkter.

15.06 i foråret 2009

17. August hvor budgettet drøftes

14. september

24. november godkendelse af budget

27. november er årsmøde

·      Hvor meget skal vi tilbyde i sommerferien

·      Hvad vil vi med juniorklubber generelt i FMK samt analyse af Bangsbo

·      BUR pladser på Bangsbo


Punkt 99.

·      Godkendelse af mødereferat


Med venlig hilsen


Bo Petersen                                          Susanne Sommer

Formand                                                Sekretær